Wykonaj audyt

Załącznik: Polityka prywatności na eploo

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY EPLOO

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Platformy Internetowej www.eploo.pl

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jakom r.o.d.o.) w zw. z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

1.2. Platforma Internetowa zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

1.3. Administratorem danych osobowych zawartych w Platformie Internetowej jest ENERGY HUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, (ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa) ; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000851353; NIP 5252830086; REGON 38661009600000; adres poczty elektronicznej: kontakt@eploo.pl

1.4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03.).

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Platforma Internetowa , Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na Platformie Internetowej.

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w celu:

a) świadczenia usługi Konta użytkownika na Platformie Internetowej eploo.pl (art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (r.o.d.o.);

b) umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych przez ENERGY HUNTERS SP. Z O.O. za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.eploo.pl (art. 6 ust. 1 lit. (b) r.o.d.o.);

c) marketingu własnych produktów lub usług Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.).

2.2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

a) w przypadku Użytkownika, który korzysta na Platformie Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

b) w przypadku Użytkownika, który korzysta na Platformie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie Internetowej;

c) w przypadku Użytkownika, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży na Platformie Internetowej.

2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Platformy Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

2.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Platformy Internetowej.

2.5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

3. PLIKI COOKIES

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Platformę Internetową. Platforma Internetowa EPLOO zbiera informacje za pomocą plików cookies- sesyjnych, stałych, podmiotów zewnętrznych.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Platformy Internetowej w następujących celach:

a) identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na Platformie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Platformy Internetowej;

d) dostosowywania zawartości strony Platformy Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Platformy Internetowej;

e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy Internetowej.

3.4. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Platformy Internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformą Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Platformy Internetowej. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 4.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4.2.W określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego okolicznościach, Użytkownik ma prawo do żądania:

a) usunięcia dotyczących go danych, w szczególności jeżeli przetwarzane dane osobowe są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, zgoda na podstawie której były one przetwarzane została wycofana, wniesiony został sprzeciw wobec ich przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem;

b) żądania ograniczenia przetwarzania danych, w szczególności jeżeli przetwarzane dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są przetwarzane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

c) przenoszenia swoich danych osobowych, w szczególności jeżeli przetwarzanie danych ma miejsce na podstawie zgody lub podejmowane jest w związku z wykonywaniem umowy, której stroną jest Klient.

4.3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.4. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Platforma Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Platformy Internetowej.

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.3. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

5.4. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

5.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

©2023 - Eploo | All right reserved